KVKK Aydınlatma Metni

KAMUOYU AYDINLATMA METNİ
(Çalışan-Aday Çalışan- Tedarikçi-Müşteri-Ziyaretçi)

ÖZSARI GIDA SAN. Ve TİC.PAZ. LTD.ŞTİ. (ÖZSARI BULGUR) (bu metinde “Şirket” olarak belirtilecektir) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel hâlini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu Aydınlatma Metni ’nin amacı size kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi açıklamaktır. Lütfen bu Aydınlatma Metninde şirketimizle muhatap olduğunuz sıfata göre o başlığı inceleyerek( örneğin çalışanımız olmanız durumunda orada belirtilen amaç ve işlenme, aktarılma şekillerini inceleyebilirsiniz.) dikkatli okuyunuz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE TOPLANMASI

Şirket doğrudan veri sahiplerinden veya dolaylı olarak 3. kişilerden veya alenileştirildiği kaynaklardan sözlü, fiziksel veya elektronik olarak kişisel veri toplamaktadır ve bu kişisel verileri işlemektedir. Toplanan tüm veriler muhataplarına tek tek belirtilerek, burada açıklanan amaçlarımız ışığında açık rıza formuyla onayına sunulur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Söz konusu verileri sizden aşağıdaki sebeplerle talep ediyoruz;

 • Kanunlarda öngörülen süreçlerin yürütülmesi için Şirket tarafından kişisel verilerinizin toplanması gerekebilmektedir. Bu kişisel verilerin sağlanmaması, İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki bazı haklardan yararlanamamanıza sebep olabilecektir.
 • Şirketin ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir. Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirememesi, bu sebeple yaptırıma maruz kalmasına sebep olabilir ve sizin hukuki yükümlülüklerinizin Şirket aracılığı ile yerine getirilmesine engel olabilir.
 • Şirket ile aranızdaki iş sözleşmesinin ifası için kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir. Burada elde ettiğimiz kişisel verilerinizin paylaşılamaması Şirket ile iş ilişkinizin sağlıklı yürütülememesine, Şirket tarafından sizin yararınıza oluşturulmuş bazı süreçlerin yerine getirilememesine veya yerine getirilmesinin sizin açınızdan zorlaşmasına sebep olabilir.
 • Şirket, haklarınızı her zaman ön planda tutarak, meşru menfaatini sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizi toplayabilmektedir. Şirketin kişisel verilerinizi toplamaktaki amaçları işleme amaçlarıyla aynı olduğundan bu meşru menfaatlerin neler olduğu “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” altında yer alan “Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için özellikle” maddesinin altında açıklanmaktadır.

ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • İş ilişkisinin ispatlanması
 • Ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması
 • Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi
 • Çalışanlara ait bordro süreçlerinin yürütülmesi
 • Devamsızlık takibi, iş ve iş yeri kural ihlalleri hâlinde gerekli uyarı yazılarının hazırlanması, hukuki süreçlerin yönetimi
 • İş sözleşmesi ve personel yönetmeliğinde belirtilen şekilde ve amaçlarla sınırlı olarak işçinin bilgisayar, internet, elektronik posta ve telefon kullanım kurallarına uyumunun takibi ve izlenmesi
 • Çalışanların Şirket politikalarına uyumunun incelenmesi İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili mevzuatı ve diğer kanunlar ve mevzuat kapsamındaki gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
 • Sosyal güvenlik mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için medeni duruma ilişkin kişisel verilerin işlenmesi
 • Bilgi güvenliği ihlallerinin soruşturulması ve araştırılması
 • Bilgi güvenliği denetimlerinin yürütülebilmesi
 • Yazılımlara ve dosyalara erişim için yetkilendirilmelerin yapılması
 • Yazılımların geliştirilip yürütülebilmesi
 • İş yerinin fiziki güvenliğinin temini
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi
 • Bilgisayar sistemlerinin virüs vb. tehditlere karşı korunması Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
 • ÖZSARI BULGUR da ortaya çıkabilecek hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb. durumlarda yerleştirilen kameralarla görüntü alınması
 • Çalışanların erişebilecekleri alanlara yetki verilmesi ve erişim kontrolünün sağlanması Paydaşlar ile iş sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;
 • Çalışanlara eğitim verilmesi Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle;
 • Çalışanla ilişkilerin yürütülmesi için; o operasyonlarda çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, terfi süreçlerinin uygulanması o maaş ödemelerinin yapılabilmesi, zorunlu BES kesintilerinin yapılabilmesi o çalışanlar arasındaki ilişkilerin ve motivasyonun geliştirilmesi o vardiya yönetiminin ve takibinin yapılması o eğitim süreçlerinin takibi, eğitimlerin organize edilmesi o verimliliğin artırılması o sosyal ve yan haklar ile ilgili yönetim, iyileştirme ve organizasyon o kapı ve sistem giriş çıkışlarının yönetilmesi o personele taşıma (servis) hizmeti sağlanması
 • Şirketin idaresinin sağlanması için; o muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi o Şirket sistemlerinin çalışmasının sağlanması ve iş yeri düzeninin temini
 • Şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi için; o Şirket içi raporlama yapılması ve kayıt tutulması o Şirketin temsili, Şirket adına 3. kişilerle irtibatın yürütülmesi o Şirket açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışanların kamuya açık bilgilerinin incelenmesi o vekâletname çıkarılması
 • Şirketin ekonomik varlığını koruyabilmesi için o Şirketin iş sırlarının korunması o gizlilik taahhüdüne bağlı olarak Şirket iş gücünün detaylı inceleme çalışması o hukuka aykırılıkların zamanında belirlenmesi Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her hâlde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

ÇALIŞANLARIMIZIN KİŞİSEL VERİLERİNİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilikleri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verileri işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirketin hizmet sunduğu şirketler, hizmet aldığı insan kaynakları danışmanlık şirketleri, bilgi teknolojileri şirketleri, mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve Şirketin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Şirketimizi temsilen hareket edenlerin iletişim bilgileri ve/veya kimlik bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

ÇALIŞANLARIMIZIN KİŞİSEL VERİLERİNİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz yurt dışında Şirketin hâkim ortağı olan ve onun grup şirketlerine aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirketin, verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da iş sözleşmesinin ifasını gerektiriyorsa yeterli korumaya sahip olan veya duruma göre yeterli korumaya sahip olmayabilecek ülkelerdeki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından yukarıda tanımlandığı şekli ile işlenebilir.

TEDARİKÇİ ÇALIŞAN VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi
 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
 • Güvenlik incelemesi ve denetim
 • Ceza gerektiren suçlara dair iddia ve şikâyetlerin oluşturulması
 • Bilgi güvenliği denetimlerinin yürütülebilmesi ve gizliliğin sağlanması
 • Eğitim verilmesi ve organize edilmesi ▪ İş sağlığı ve güvenliği Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle; o Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, o Şirket politikalarının uygulanması Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her hâlde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

TEDARİKÇİ ÇALIŞAN VERİLERİNİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. madde hükümleri çerçevesinde kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, Şirketlerin hukuk hizmeti aldıkları avukatlar, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Kolluk Kuvvetleri, T.C. Mahkemeleri başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

MÜŞTERİ VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Şirket tarafından kişisel verileriniz;
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim / Etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Eğitim ve mentorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Üyeler arası işbirlikleri süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin takibi
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek, kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Amaç ve hukuki sebepleri için; ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.
 • Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan makul ve azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

MÜŞTERİLERİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Şirket’imizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Şirket’imizin tâbi olduğu her türlü mevzuat hükümleri gereğince; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri gibi ilgili kurum veya kuruluşlar ile yasal yükümlülükler gereğince paylaşılabilir.

MÜŞTERİLERİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 9’uncu maddesi çerçevesinde ve açık rızanızın alınması şartıyla;

 • Kişisel veri güvenliği için her türlü teknik ve idari tedbiri almış ve veri güvenliğine sahip server’larda saklanmak üzere,
 • Taleplerine göre başka üye kişiler veya kurumlarla,
  Yurt dışına aktarılmaktadır.

ZİYARETÇİ VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.
 • Şirketimize girişte ziyaretçi kayıt defterine kayıt alınması.
 • Şirket, ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin sağlanması.
 • ÖZSARI BULGUR da ortaya çıkabilecek hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb. yerleştirilen kameralarla, çalışanların ve şirketi ziyaret eden kişilerin kamera kaydı alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

ÇALIŞAN ADAYLARI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Çalışan adaylarının görüşmeye çağrılması ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi

Duruma göre idari ve resmi mercilerin taleplerinin karşılanması

Şirket için güvenliğin sağlanması Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle;

Çalışan adaylarının istihdamına karar verilebilmesi için; o iş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması o istihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti o işle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışan adayının kamuya açık bilgilerinin incelenmesi

Şirketin idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; o görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması o işe alım süreçlerinin yürütülmesi, kayda alınması ve iyileştirilmesi o insan kaynakları yönetimi verimliliğinin sağlanması Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her hâlde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

ÇALIŞAN ADAYLARI KİŞİSEL VERİLERİNİN YURT İÇİNDEKİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Şirketler, iş ilişkisi bulunan ana firma ile menfaatleri doğrultusunda talep etmesi hâlinde veya ana firma ticari sözleşmesi gereği, ilgili operasyonlarında görev yapmak üzere istihdam edilecek adayların verilerini duruma göre yurt içi veya yurt dışında yeterli koruması olan veya bu statüde bulunmayan ülkelerde yerleşik ilgili firmaya KVKK’ya uygun olarak aktarabilmektedir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirketin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenme, eğer işlemişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirketten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok etme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz

BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI

KVK Kanununun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır;

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihl
 • l etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanununun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hâllerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, şahsen yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÖZSARI BULGUR

http://www.ozsaribulgur.com/tr/

Adres: Taşköprü Cad. No:84 Nizip / Gaziantep

Özsarı Bulgur
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Özsarı Bulgur
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
03:33